A DATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatójának célja a www.tachyonhungary.com domain alatt
működő internetes oldal („Honlap”) látogatóinak tájékoztatása az oldal működésével
összefüggő adatkezelésekről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Jelen tájékoztató
visszavonásig hatályos. A Tachyon Hungary Kft jelen tájékoztatót egyoldalúan
módosíthatja. A tájékoztató módosításáról a Tachyon Hungary Kft a honlapon közzétett
közleményben ad tájékoztatást, a tájékoztató módosításának hatályba lépését megelőző
legalább 15 nappal.

1. PREAMBULUM

A Tachyon Hungary Kft számára kiemelten fontos a személyes adatok legmagasabb
szintű védelme.
A Honlap megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A
felület ugyanakkor ún. cookie-kat tartalmaz, amelyek statisztikai és közösségi elemek miatt
működnek, semmiféle személyes adatot sem felhasználva.
Amennyiben Ön értesülni kíván szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről vagy termékeinkről,
feliratkozhat hírlevelünkre, vagy együttműködhet velünk. Amennyiben együttműködés, illetve
kapcsolattartás céljából megadja elérhetőségi adatait a Tachyon Hungary Kft részére, úgy
az adatkezelésekre az alábbi rendelkezések vonatkoznak.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes
személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,
amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat,
ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek.
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre
vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
adatalany/Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,
például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az
adatok feldolgozását végzi.
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges
adatok esetében szükséges az írásos forma.
megfelelő tájékoztatás: az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni
műszaki és szervezési megoldások rendszere.
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem az Európai Gazdasági Térség tagja.

3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatokat a Tachyon Hungary
Kft kezeli.
A személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. A Tachyon
Hungary Kft a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokból különleges adatot
nem kezel. A Tachyon Hungary Kft a megadott személyes adatokat kizárólag a
fennállásáig, de legkésőbb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
A személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. A megadott
személyes adatokhoz kizárólag a A Tachyon Hungary Kft (Ügyvezetője, valamint az oldal
adminisztrátora) jogosultak hozzáférni.
A Tachyon Hungary Kft a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megtesz minden
olyan technikai és szervezési intézkedést, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a hazai és nemzetközi adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
A Tachyon Hungary Kft védi a kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Amennyiben látogatók, résztvevők,
szolgáltatásokat igénybevevők személyes adatokat bocsátanak a Tachyon Hungary Kft
rendelkezésére, az minden szükséges lépést megteszt, hogy biztosítsa ezeknek az
adatoknak a biztonságát – mind az elektronikus adatkezelés és tárolás során, mind az
adatok papír alapú tárolása, őrzése során. A honlapon gyűjtött személyes adatok az
internetes tárhelyre kerülnek, amelyhez szintén csak jelszóval lehet belépni. További
megosztást (pl a résztvevők láthatják a többiek regisztrációját), csak akkor lehet alkalmazni,
ha arról előzetesen a jelentkezők tájékoztatást kaptak, és egyértelmű hozzájárulásukat
adták.

4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. HÍRLEVÉL
A Tachyon Hungary Kft a vele kapcsolatban álló partnerek, érdeklődők számára az
előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulásuk alapján hírlevelet küld, és ebből
a célból az Érintettek nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, cégnevét és pozícióját
nyilvántartja.
A hírlevél összeállításával, kiküldésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére
írásbeli adatfeldolgozási megállapodás alapján, adatfeldolgozóként a jelen Adatvédelmi
Szabályzat mellékletében meghatározott adatfeldolgozó (az „Adatfeldolgozó”) jogosult.

4.2. A Tachyon Hungary Kft RENDEZVÉNYEIVEL / SZOLGÁLTATÁSAIVAL /
TERMÉKEIVEL KAPCSOLATOS ANYAGOK

A Tachyon Hungary Kft szervezésében megrendezésre kerülő rendezvények, új termékek
vagy bevezetésre kerülő szolgáltatások esetén az Érintettek előzetes, önkéntes, kifejezett és
egyértelmű hozzájárulása alapján meghívókat, segédanyagokat küld, és ebből a célból az
Érintettek nevét, telefonszámát, e-mail címét, cégnevét és pozícióját, számlázáshoz és
szerződéskötéshez szükséges egyéb adatait kezeli, nyilvántartja.

4.3. EGYÉB KAPCSOLATTARTÁS CÉLJÁBÓL KEZELT ADATOK

A Tachyon Hungary Kft a tagok/támogatók/látogatók adatain kívül, kapcsolatépítés és
kapcsolattartás céljából további személyek és szervezetek elérhetőségi adatait
(telefonszám, e-mail cím), névjegykártyán feltüntetett további adatait (cégnév, pozíció) is
kezeli, gyűjti, papíralapon és elektronikus formában egyaránt, az Érintett önkéntes
hozzájárulása alapján.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

a. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről
A személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő
kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatait. A tájékoztatást igénylő kérelmet e-mailben, az info@tachyonhungary.com
vagy postai úton a 2146-Mogyoród, Szentjakab Park 50. címre kell eljuttatni, amire 15 napon
belül választ kap az érintett. Az Érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja
meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a
nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi
önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az Érintett vagy mások jogainak védelme
érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az Érintettel a felvilágosítás megtagadásának
indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az illetékes Hatóságot évente
értesíti.
b. az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését,
c. az Érintett kérheti személyes adatainak a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését
d. A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
e. A személyes adatot törölni kell, ha:
i) kezelése jogellenes,
ii) az Érintett kéri,
iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki,
iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt,
v) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
f. A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
g. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
i) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
az adatkezelést törvény rendelte el,
ii) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében. Amennyiben az Érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az
ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az
Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem
továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a
bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül
fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben törvényes
képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésre. Ilyen felhatalmazás hiányában
gyerekek személyes adatait nem rögzíti a Tachyon Hungary Kft (még akkor sem, ha ennek
hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény valamint a Ptk. alapján.
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál élhet az Érintett:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. JOGSZABÁLYOK:

• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény;
• A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i
95/46/EK irányelve; • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény;
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (különösen a 6.§-a) • 2005. évi XC. törvény az elektronikus
információszabadságról
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IABajánlásról
• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény.
• A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

6. ADATKEZELŐK

Adatkezelő: Nagy Katalin ügyvezető és Hetei-Bakó Szabolcs oldal adminisztrátor
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:
Az Egyesület tagságának, partnereinek, támogatóinak nyilvántartása, valamint e
személyekkel, szervezetekkel történő kommunikáció biztosítása, szolgáltatás nyújtása,
statisztikai elemzések készítése.
Az adatkezelő kijelenti, hogy harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem továbbít semmilyen személyes adatot, azokat csak saját adminisztrációs célra
használja.

ÁSZF
Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a
www.tachyonhungary.com weboldalon elérhető szolgáltatások feltételeit. A felhasználó a
honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1. Az általános szerződési feltételek elfogadása
1.1 Megrendelés során a felhasználó köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az
űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása
esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.
1.2 Ha a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF feltételeit, akkor nem veheti igénybe a honlap
online megrendelési szolgáltatásait.
2. Az adásvételi szerződés létrejötte
2.1. Ha a felhasználó megrendelést küld a www.tachyonhungary.com oldalon keresztül, és
ezt a megrendelést a szolgáltató e-mailben visszaigazolja, akkor adásvételi szerződés jön
létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Ha a megrendelést visszaigazoló email a
felhasználóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a felhasználó nem köteles a
megrendelt terméket átvenni, a szolgáltatást igénybe venni.
2.2. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek
minősül, és arra az aktuális magyarországi törvények az irányadók. A szerződésre a jelen
ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. Számlázás
A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk.
Ha a kért adatokat Ön nem adja át a megrendelési űrlapon vagy e-mailben, nem tudjuk
teljesíteni a szolgáltatást.
4. Lehetséges fizetési módok
– Személyesen/utánvéttel készpénzben az áru átvételével egyidejűleg.
– Átutalással cégünk bankszámlájára.

5. Elállási jog

A Fogyasztót a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerint elállási jog illeti meg.
A fogyasztó jogosult a megrendelt termék átvételének napjától számított tizennégy (14)
napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát szükséges eljuttatnia (például postán vagy elektronikus úton küldött levél –
e-mail – útján. A jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a
Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.
A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának
megérkeztét.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a
Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon)
elküldi a szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő
értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő
számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy
hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban
feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A termék Szolgáltató részére történő
visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a
Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató jogosult a
visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó
nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez
írásban a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

5. Panaszügyintézés

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztó kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak a felhasználó rendelkezésére:
● panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál
● a területileg illetékes békéltető testületnél eljárás kezdeményezése
● bírósági eljárás kezdeményezése
A fogyasztónak lehetősége van ezen felül online vitarendezési platformot igénybe venni a
vitás kérdések rendezéséhez.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

6. Egyéb

ÁSZF, Árak módosítása:
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et és a www. tachyonhungary.com weboldalon az árakat –nem
visszamenőleges hatállyal– bármikor módosíthatja.
A módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép érvénybe, és csak az életbe
lépést követő tranzakciókra érvényes. A megrendelés dátuma az, amikor weboldalon történt
megrendelésről a Szolgáltató e-mail értesítést kap a weboldaltól vagy közvetlenül a
Megrendelőtől.

7. Technikai korlátok
A honlapon történő megrendelés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet
lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, elfogadását, különös tekintettel a technikai
lehetőségekre és a felmerülő hibákra.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség akkor, ha bármilyen működési hiba észlelhető az
internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal működését.
8. A Szolgáltató adatai:

Név: Tachyon Hungary Kft
Székhely/Telephely: 2146 Mogyoród, Szentjakab Park 50.
A cég képviselője: Nagy Katalin ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13 09 198887
Adószám: 26694753113
Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank
Számlaszám: 10918001-00000107-67900006
E-mail cím: info@tachyonhungary.com
Telefonszám: +36-20-382-4000
Tárhelyszolgáltató: WEB-SERVER.HU